Menu
800 800 110

Všeobecné obchodné podmienky

I. Úvodné ustanovenia

 1. Spoločnosť ISOTRA, a. s., sa v týchto Všeobecných obchodných podmienkach - predajné (ďalej iba „VOP“) označuje ako „predávajúci“, a zmluvný partner sa označuje ako „kupujúci“. V týchto VOP a súvisiacich zmluvách sa označenie „predávajúci“, „kupujúci“, „kúpna zmluva“ alebo „zmluva“ používa aj vtedy, keď sa uzatvára napr. zmluva o diele alebo iná obdobná zmluva, v ktorej vystupuje spoločnosť ISOTRA, a. s., ako predávajúci, zhotoviteľ alebo inak označené postavenie subjektu poskytujúceho vecné alebo charakteristické plnenie, pričom ustanovenia týchto VOP sa na takýto vzťah použijú primerane.
 2. Dodávky tovaru, služby (ďalej iba „tovar“), ponuky a iné právno-obchodné rokovania sa uskutočňujú výlučne na základe týchto VOP, ak sa výslovne písomne nedohodlo inak, a preto tieto VOP platia aj pre všetky budúce obchodné vzťahy, aj v prípade, že nie sú znovu výslovne dohodnuté. Ak sa kúpna zmluva neuzatvorí v písomnej forme, aj tieto VOP sa považujú za súčasť ústnou formou uzatvorenej kúpnej zmluvy.
 3. Tieto VOP sa uplatnia na všetky obchodné listiny predávajúceho, t. j. aj na jeho ponuku, akceptáciu ponuky, a pod.
 4. Tieto VOP sa pokladajú za prijaté najneskôr pri potvrdení objednávky predávajúcim (vzniku zmluvy) alebo pri dodaní plnenia (tovaru alebo služieb).
 5. Odchýlky od VOP sú platné iba vtedy, ak ich predávajúci písomne potvrdil. Obchodné podmienky kupujúceho sa nebudú aplikovať na zmluvné vzťahy upravené týmito VOP, pokiaľ to nebude v príslušnej zmluve výslovne dohodnuté inak.
 6. Akékoľvek ústne alebo písomné prehlásenia, záruky, rokovania, obchodné súťaže, oznámenia o zámeroch a obchodná prax výslovne neuvedené alebo výslovným odkazom nezahrnuté v zmluve alebo v týchto VOP nebudú pre žiadnu zmluvnú stranu záväzné. Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že sa v ich právnom styku neprihliada na obchodné zvyklosti zachovávané všeobecne alebo v danom odvetví a že obchodné zvyklosti nemajú v ich právnom styku prednosť pred ustanoveniami občianskeho zákonníka, ktoré nemajú donucovacie účinky, ale použijú sa, až  ak Občiansky zákonník nerieši danú situáciu.
 7. Kupujúci berie na vedomie, že tieto VOP sa uplatňujú v širokej škále obchodných vzťahov predávajúceho, od kúpnych zmlúv cez zmluvy o diele až po inominátne zmluvy a iné. S ohľadom na túto skutočnosť obsahujú aj jednotlivé články a body, ktoré nebudú výslovne dopadať na konkrétny obchodný vzťah. Táto skutočnosť však nijako neznamená nezrozumiteľnosť alebo neurčitosť či z iného dôvodu akúkoľvek neplatnosť týchto VOP alebo ich jednotlivých bodov.
 8. Tieto VOP sa vzťahujú aj na dodávky plnenia maloobchodným spôsobom - fyzickým osobám - nepodnikajúcim subjektom, pričom v tomto prípade sa tieto VOP použijú obdobne.

II. Ponuky, objednávky, zmluvy

 1. Ponuky predávajúceho, vrátane údajov k rozmerom, výkresom, obrázkom, popisom a iným výkonovým parametrom sú nezáväzné, pokiaľ by sa výslovne písomne nedohodlo inak.
 2. prejavenú vôľu kupujúceho, teda najmä písomne, mailom alebo faxom, ale aj ústne.
 3. Predávajúci dáva prednosť zasielaniu objednávok na objednávkových formulároch predávajúceho alebo prostredníctvom e-shopu predávajúceho. Z objednávky musí byť zrejmé vymedzenie druhu požadovaného plnenia, jeho množstva a termín dodania.
 4. Ak kupujúci neuvedie v objednávke svoje číslo registrácie k dani z pridanej hodnoty, bude tovar dodaný s faktúrou a fakturovaná suma bude vrátane dane z pridanej hodnoty.
 5. Zmluva je uzatvorená v tom okamihu, keď dôjde k zhode medzi návrhom na uzatvorenie zmluvy (objednávka, prípadne dopyt) a jej akceptácie. Aby sa vylúčili akékoľvek pochybnosti, zmluvné strany uvádzajú, že akceptácia musí byť bezvýhradná, t. j. v prípade, že akceptácia bude návrh na uzatvorenie zmluvy akokoľvek meniť (hoci by šlo o nepodstatnú zmenu), tak ide o nový návrh na uzatvorenie zmluvy, ktorý sa musí akceptovať, aby bola zmluva bola uzatvorená. Ak k akceptácii nedôjde, ale dôjde k plneniu podľa predchádzajúceho (pôvodného) návrhu na uzatvorenie zmluvy, potom sa zmluva považuje za uzatvorenú tak, ako keby sa akceptácia návrhu od návrhu na uzatvorenie zmluvy neodchyľovala.

III. Ceny

 1. Pre ceny tovaru a služieb platia ceny z aktuálneho cenníka predávajúceho, ak sa výslovne nedohodne inak. Kupujúci na seba v súlade s ustanovením § 1765 ods. 2 a § 2620 ods. 2 Občianskeho zákonníka preberá nebezpečenstvo zmeny okolností.
 2. Ceny sa uvádzajú bez montáže, bez dane z pridanej hodnoty (DPH), ktorá sa počíta podľa sadzby pre DPH platnej v deň dodávky, pokiaľ nie je stanovené inak. Doprava vozidlami predávajúceho a prepravnej služby (DPD a iné) nie je zahrnutá v cenníkovej cene.
 3. Rozhodným dňom pre platnosť aktuálnej cenníkovej ceny je deň potvrdenia objednávky.

IV. Platobné podmienky

 1. Nárok na zaplatenie ceny vzniká predávajúcemu v momente dodania tovaru kupujúcemu, prípadne v momente predania tovaru kupujúcemu, ak zo zmluvy vyplýva záväzok predávajúceho vykonať montáž.
 2. Ak sa zmluva uzatvára s novým kupujúcim, predávajúci je oprávnený požadovať zálohu na zmluvnú cenu až do 100 % ceny, pričom túto zálohu je kupujúci povinný uhradiť. Počas meškania kupujúceho s úhradou zálohy nie je predávajúci v meškaní s plnením svojich záväzkov a o tento čas sa predlžuje aj lehota dodania tovaru. Pri meškaní kupujúceho s úhradou zálohy dlhšie ako 30 dní je predávajúci oprávnený od zmluvy odstúpiť.
 3. Predávajúci je oprávnený vyžadovať v odôvodnených prípadoch zaistenia svojich pohľadávok voči kupujúcemu formou obvyklou pre obchodný styk, najmä bankovou zárukou, prípadne vykonať platbu prostredníctvom dokumentárneho akreditívu, pričom takáto požiadavka sa uvedie vždy v písomne uzatvorenej zmluve alebo v potvrdení objednávky. Pri neakceptovaní tejto požiadavky zo strany kupujúceho nedôjde k uzatvoreniu kúpnej zmluvy.
 4. Splatnosť faktúr, ak to nie je dohodnuté inak, je 7 dní od dátumu vystavenia faktúry.
 5. Faktúry musia spĺňať náležitosti daňových dokladov. Iba ak faktúra neobsahuje náležitosti stanovené právnymi predpismi, bude kupujúci oprávnený vrátiť faktúru predávajúcemu, do 3 pracovných dní od doručenia kupujúcemu. V takom prípade plynie lehota splatnosti odo dňa doručenia novej opravenej faktúry. Ak sa faktúra vráti po uplynutí uvedenej lehoty, pôvodný termín splatnosti faktúry sa nezmení.
 6. Úhrada sa považuje za vykonanú pripísaním príslušnej sumy na účet predávajúceho alebo zaplatením v hotovosti.

V. Dodacie podmienky, balenie, prechod rizika

 1. Ak sa nedohodne inak, dodanie tovaru v Českej republike sa realizuje vozidlami predávajúceho podľa rozvozových plánov a trás, príp. verejnou prepravnou službou (DPD a iné.)
 2. Ak zaisťuje dopravu tovaru predávajúci, faktúra plní aj funkciu dodacieho listu, ak sa nevystavuje samostatne. Kupujúci je povinný na faktúre alebo na dodacom doklade potvrdiť prevzatie tovaru, v opačnom prípade nie je predávajúci povinný predať tovar kupujúcemu a doprava sa považuje za zmarenú z dôvodu spočívajúceho na strane kupujúceho.
 3. V prípade realizácie dodávky verejnou prepravnou službou je dodávka predávajúceho splnená predaním tovaru tomuto dopravcovi.
 4. Dodacie termíny v prípade dodania vozidlami predávajúceho v rámci tzv. rozvozového plánu sú určené rozvozovým plánom predávajúceho. Na dodacie lehoty sa vzťahuje tolerancia dodania +/-7 dní, ak zmluvné strany nedohodnú inú odchýlku. Termín dodania sa vždy stanoví na prospech predávajúceho, čiže kupujúci je povinný akceptovať aj plnenie pred dohodnutým termínom dodania.
 5. Pri rozvoze tovaru vozidlami predávajúceho nesie predávajúci aj riziko zasielania tovaru. V ostatných prípadoch nesie riziko kupujúci. Zjavné chyby a škody, ktoré vzniknú pri preprave, je nutné kvôli zachovaniu nárokov kupujúceho pri prevzatí tovaru bezodkladne zaznamenať písomne na dodacie alebo nákladné listy a skryté škody nahlásiť predávajúcemu písomne najneskôr v termíne pre uplatnenie chýb tovaru.
 6. V prípade, že kupujúcí požaduje dodanie tovaru mimo pravidelný rozvoz vozidlami predávajúceho, príp. verejnou prepravnou službou (DPD, a i.), účtuje predávajúci cenu za prepravné podľa aktuálneho cenníka prepravného.
 7. Spôsob balenia tovaru zodpovedá charakteru tovaru a vzdialenosti miesta dodania. Štandardným baliacim materiálom je PVC fólia, vak, vrecko, vlnitá lepenka. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu spôsobu balenia. Kupujúci je povinný zlikvidovať obaly v súlade s právnymi predpismi, pričom kupujúci sa bude považovať za ich pôvodcu. Ak predávajúci označí obal výslovne ako vratný, kupujúci je povinný vrátiť tento obal predávajúcemu do 10 dní od prevzatia tovaru, inak je povinný uhradiť cenu tohto obalu predávajúcemu.

VI. Dohodnutie pri použití doložiek INCOTERMS 2010

 1. Ak sa tovar dodáva s použitím dodacej doložky FCA spoločnosť ISOTRA, a. s., INCOTERMS 2010, a pri vykládke z dopravného prostriedku alebo aj po vykládke dopravného prostriedku sa zistia chyby, ktoré vznikli pri preprave tovaru (najmä chyby spojené s porušením obalu, chyby, ktoré vznikli ako dôsledok nesprávnej manipulácie s dodaným tovarom pri jeho preprave, chyby, ktoré vznikli ako dôsledok poškodenia dopravného prostriedku, chyby spojené so zatečením vody na prepravovaný tovar a podobne), tieto chyby možno reklamovať iba u dopravcu v súlade s jeho prepravnými podmienkami. Za chyby, ktoré vznikli pri preprave tovaru, predávajúci nezodpovedá, pretože nie je v postavení prepravcu.
 2. Ak sa chyby, ktoré vznikli pri preprave, zistia pri prijatí tovaru a tovar bol dodaný s dodacou doložkou DAP rampa kupujúceho INCOTERMS 2010, za tieto chyby zodpovedá kupujúcemu predávajúci, ktorý je v postavení prepravcu. Rovnopis reklamácie kupujúci pošle predávajúcemu do 2 dní od momentu, keď kupujúci chybu zistil alebo mal zistiť.
 3. Tovar sa dodáva:
  1. S použitím doložky DAP rampa kupujúceho INCOTERMS 2010 a zaistením prepravy dodávaného tovaru verejnými dopravcami alebo zasielateľmi v zmluvnom vzťahu k predávajúcemu.
  2. S použitím doložky DAP rampa kupujúceho INCOTERMS 2010 pri použití vlastných dopravných prostriedkov predávajúceho podľa rozvozových plánov predávajúceho.
  3. S použitím doložky FCA ISOTRA, a. s., INCOTERMS 2010, pričom kupujúci je povinný v súlade s ustanovením B/7 „Štruktúry dodacej podmienky INCOTERMS 2010“ písomne vyrozumieť predávajúceho o presnom čase pristavenia dopravného prostriedku, o druhu dopravného prostriedku a o dopravcovi a vodičovi dopravného prostriedku. Kupujúci je povinný zaistiť správne vyplnenie prepravných listín, najmä nákladného listu CMR. Kupujúci je povinný zaistiť a zaslať firme ISOTRA doklad, z ktorého vyplýva, že dodávaný tovar bol skutočne dopravený do iného členského štátu EÚ alebo do štátu mimo EÚ. Nesplnenie tejto povinnosti má za následok povinnosť kupujúceho nahradiť firme ISOTTRA dodatočne priznanú alebo vymeranú daň z pridanej hodnoty.

VII. Neprevzatie tovaru

 1. Ak kupujúci neprevezme dodávku v dohodnutom termíne, je povinný zaplatiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,2 % denne z ceny neprevzatého tovaru, za každý aj začatý deň meškania kupujúceho, čím nie sú dotknuté ostatné nároky predávajúceho (napr. z náhrady škody, a iné).
 2. Ak bude kupujúci s prevzatím meškať dlhšie než 10 dní, predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy, pričom toto odstúpenie sa nijako nebude týkať nárokov predávajúceho vzniknutých z tohto porušenia do dňa odstúpenia (napr. zmluvná pokuta).
 3. Ak kupujúci neprevezme tovar, nijako tým nie je dotknutý nárok predávajúceho na zaplatenie zmluvnej ceny, pretože predávajúci splnil záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy (tovar dodal).

VIII. Montáž

 1. Ak zmluva zahŕňa montáž tovaru alebo jeho časti, na túto zmluvu sa bude aplikovať aj tento článok VOP.
 2. Kupujúci je povinný odovzdať miesto, kde sa bude montáž konať (ďalej iba „stavenisko“). Stavenisko bude pri odovzdaní predávajúcemu zbavené práv a záväzkov tretích osôb a spôsobilé na vykonanie diela - čiže montáž tovaru.
 3. Pre prípad neoprávneného zásahu do staveniska alebo iného znemožnenia vykonania montáže tovaru zo strany tretích osôb alebo kupujúceho sa primerane predlžuje doba plnenia a predávajúcemu vzniká právo na úhradu všetkých škôd spôsobených týmto konaním.
 4. Kupujúci je povinný zaistiť, aby bol na stavenisko zamedzený vstup všetkým nepovolaným osobám, najmä deťom, keď v prípade porušenia tejto povinnosti nesie kupujúci zodpovednosť za škodu na zdraví týchto osôb, za škodu na svojom majetku, na majetku predávajúceho aj tretích osôb.
 5. Spotrebovanú elektrickú energiu, vodné, stočné a ďalšie spotrebované médiá hradí kupujúci.
 6. Kupujúci je povinný na vyžiadanie predávajúceho poskytnúť potrebné informácie, prípadne odovzdať mu podklady požadované predávajúcim, ktoré sú pre riadne a úplné vykonanie montáže tovaru nevyhnutné, a zabezpečovať súčinnosť prác pri danej montáži.
 7. Ak pokyny kupujúceho na vykonanie montáže, prípadne veci prevzaté od kupujúceho na vykonanie montáže budú nevhodné, predávajúci je oprávnený prerušiť montážne práce a po poučení kupujúceho o nevhodnosti jeho pokynov alebo vecí prevzatých na vykonanie montáže pokračovať buď podľa pokynov kupujúceho, pričom podmienkou tohto postupu je písomné potvrdenie pokynov kupujúceho kupujúcim s poučením o možných následkoch, prípadne predávajúci je oprávnený postupovať podľa iného vhodného postupu alebo použiť iné vhodné veci na realizáciu požadovanej montáže.
 8. Kupujúci nie je oprávnený užívať neodovzdané dielo alebo neodovzdanú časť diela bez predchádzajúcej dohody s predávajúcim. Dohoda o užívaní neodovzdanej časti diela musí byť písomná a podpísaná osobami oprávnenými na podpis tejto zmluvy alebo na jej zmeny. Ak kupujúci užíva alebo ak umožní užívať neodovzdaný tovar po vykonanej montáži, rozumie sa tým, že dielo bolo predávajúcim riadne dokončené a odovzdané.
 9. Pri montáži tovaru má predávajúci nárok na zaplatenie ceny po odovzdaní tovaru po vykonanej montáži kupujúcemu. Kupujúci nie je oprávnený tovar po vykonanej montáži neprevziať, a ani vtedy, ak vykazuje drobné chyby a nedorobky, ktoré samy osebe neznemožňujú užívanie tovaru po vykonanej montáži. Dohody o dodaní tovaru a o jeho prevzatí uvedené v ostatných častiach týchto VOP sa použijú obdobne.

IX. Chyby a záruka za akosť

 1. Tovar sa dodáva v štandardnej kvalite, ak to zmluvné strany nedohodli inak.
 2. Pre riešenie chýb a záruky za akosť všeobecne platia ustanovenia Občianskeho zákonníka. Ak sa na tovare alebo na službe dodanej predávajúcim vyskytne chyba, kupujúci má právo chybu u predávajúceho reklamovať.
 3. Predávajúci zodpovedá za chyby, ktoré má tovar alebo služba v momente prevzatia kupujúcim, a rovnako zodpovedá za chyby, ktoré sa vyskytnú po prevzatí v záručnej lehote. Záruka sa nevzťahuje na chyby spôsobené nesprávnou manipuláciou, prípadne ak sa tovar použil v rozpore s návodom na použitie (dostupný na www.isotra.sk), alebo ak bol poškodený kupujúcim alebo tretími osobami.
 4. V obchode obvyklé a technicky neodvrátiteľné odchýlky týkajúce sa farby, hmotnosti, vyhotovenia alebo dizajnu nemožno reklamovať.
 5. Zjavné chyby a chyby zistiteľné pri prehliadke tovaru alebo služby je kupujúci povinný reklamovať ihneď pri prevzatí alebo pri prehliadke tovaru po prevzatí, inak právo kupujúceho z chýb zaniká. Pri prevzatí tovaru od dopravcu sa chyby musia zapísať do dodacieho listu a musí ich potvrdiť dopravca, inak právo kupujúceho z chýb zaniká. Skryté chyby je nutné reklamovať okamžite po ich zistení, no najneskôr do 7 dní od ich zistenia. Ak uplynú uvedené lehoty, zodpovednosť predávajúceho za chyby zaniká. Chyby musí kupujúci reklamovať písomne a v reklamácii sa musí uviesť popis chyby, ako sa chyba prejavuje, výslovne určenie objednávky alebo dodávky, v rámci ktorej došlo k dodaniu reklamovaného tovaru, aj rozhodné skutočnosti. V momente odoslania tejto písomnej reklamácie sa zakladá právo kupujúceho na bezplatné odstránenie chyby. Ak sa neuvedú všetky požadované údaje, čas vybavenia reklamácie sa predlžuje o čas, kým sa neuvedú všetky požadované údaje.
 6. Ak predávajúci výslovne písomne neposkytne dlhšiu záručnú lehotu, záručná lehota trvá 24 mesiacov.
 7. Záručná lehota začína plynúť od dodania tovaru alebo služby kupujúcemu (t. j. zmluvnému partnerovi, nie koncovému zákazníkovi).
 8. U oprávnených reklamácií predávajúci odstráni chyby tak, že tovar opraví alebo ho vymení na vlastné náklady.
  V Ak sa tovar nachádza na inom mieste, než tam, kde sa uskutočnila dodávka tovaru, potom aj v prípade oprávnenej reklamácie nesie kupujúci zvýšené náklady spojené s dopravou na nové miesto, kde sa tovar nachádza.
  V Ak odstránenie chyby nebude možné, prípadne predávajúci vyhlási, že odstrániť chybu nie je možné, potom má kupujúci nárok na primeranú zľavu z ceny tovaru.
 9. Nároky kupujúceho nad rámec uvedeného, zvlášť nároky na náhradu škody vrátane ušlého zisku alebo iných majetkových škôd kupujúceho, sú vylúčené.
 10. Ak sa nedohodne inak, lehota na vybavenie reklamácie je 30 dní. Lehotu na vybavenie reklamácie môže predávajúci v odôvodnených prípadoch predĺžiť.
 11. Ak kupujúci mešká s úhradou ceny, predávajúci nie je povinný začať reklamačné konanie a lehota na vybavenie reklamácie začne plynúť až od dátumu úhrady ceny za celú dodávku. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že kupujúci nie je oprávnený pozdržať nijakú platbu akejkoľvek časti ceny z dôvodu chýb tovaru alebo iných tvrdených nárokov kupujúceho voči predávajúcemu.
 12. Predávajúci si vyhradzuje právo posúdiť chybu na mieste inštalácie. Ak mu nebude posúdenie umožnené, predávajúci je oprávnený reklamáciu zamietnuť.
 13. Ak reklamáciu predávajúci vybaví formou výmeny chybného tovaru za bezchybný tovar, na nový tovar neplynie nová záručná lehota. Ak je kupujúcemu reklamácia vybavená výmenou tovaru za bezchybný, nezapočítava sa do plynutia záručnej lehoty čas, ktorý uplynie od uplatnenia reklamácie do okamihu, keď je kupujúci povinný prevziať si tovar. Ak je kupujúcemu reklamácia vybavená formou opravy tovaru alebo služby, nezapočítava sa do plynutia záručnej lehoty čas, ktorý plynie od uplatnenia reklamácie do okamihu, keď je kupujúci povinný prevziať opravené plnenia.
 14. Ak je reklamácia vybavená výmenou chybného tovaru za bezchybný, kupujúci je povinný vrátiť chybný tovar predávajúcemu na posúdenie oprávnenosti reklamácie, najneskôr do 1 týždňa. V opačnom prípade bude kupujúcemu tento tovar vyfakturovaný.
 15. Predávajúci má právo požadovať popis reklamovaných chýb formou znaleckého posudku spracovaného súdnym znalcom, znaleckou firmou alebo dodaním vzorky chybného tovaru. Ak bude reklamácia uznaná, poplatky za znalca predávajúci kupujúcemu uhradí.
 16. V prípade zistenia chýb je kupujúci povinný zaplatiť kúpnu cenu. Prípadné nároky z chýb sa budú riešiť dodatočne.
 17. Podrobnosti reklamačného konania sú stanovené v „Reklamačnom poriadku“ predávajúceho, ktorý je zverejnený na webových stránkach predávajúceho (www.isotra.sk) alebo ho možno v písomnej podobe na základe písomnej požiadavky zaslať s cieľom reklamačného konania kupujúcemu. Zmluvné strany sa výslovne dohodli na tom, že ak sa majú na zmluvu použiť tieto VOP, potom ich ustanovenia majú prednosť pred reklamačným poriadkom.

X. Ostatné dohody

 1. Kupujúci nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu predávajúceho na úhradu ceny plnenia vykonať zápočet akejkoľvek jeho prípadnej pohľadávky.
 2. Vlastnícke právo k tovaru dodanému kupujúcemu na základe zmluvy nadobudne kupujúci okamihom zaplatenia celej ceny. Zmluvné strany berú na vedomie, že takáto výhrada vlastníckeho práva má účinky iba medzi nimi. Ak predávajúci bude požadovať, aby táto výhrada mala účinky erga omnes, potom sa kupujúci zaväzuje poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť. Podobne je kupujúci povinný postupovať v prípade, že výrobky, ktorých kupujúci ešte nie je vlastníkom, sa budú nachádzať v štáte, kde budú stanovené ďalšie požiadavky na platnosť dohody výhrady vlastníckeho práva.
 3. Pri pohľadávkach v zahraničnej mene je predávajúci oprávnený použiť na platenie dodávok „doložku na pevný kurz“, keď je rozhodujúcim kurzom kurz Českej národnej banky vo vzťahu k mene platenia v deň vzniku kúpnej zmluvy. Zaistenou menou je CZK; ak neexistuje voľná konvertibilita, zaisťovacou menou je EUR, USD, JPY, CHF, podľa uvedeného poradia.
 4. Kupujúci týmto dáva predávajúcemu podľa ustanovenia § 7 zákona č. 480/2004 Zb. v znení noviel súhlas na zasielanie obchodných oznámení predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho. Kupujúci si je plne vedomý, že tento súhlas je oprávnený kedykoľvek v budúcnosti odvolať pre prijatie jednotlivej správy aj pre prijímanie obchodných oznámení predávajúceho všeobecne.
 5. Ak je kupujúcim fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania (ďalej iba „spotrebiteľ“), tak ustanovenia týchto VOP sa musia vykladať tak, aby sa mu neznížila právna ochrana, ktorú mu poskytujú kogentné ustanovenia právneho poriadku, ktorý by bol pri neexistencii čl. X. těchto VOP rozhodný. Pri uzatvorení kúpnej zmluvy na diaľku alebo na mieste, ktoré zvyčajne neslúži na podnikanie predávajúceho, s výnimkou výslovného pozvania predávajúceho kupujúcim, je spotrebiteľ oprávnený od zmluvy odstúpiť do 30 dní od jej uzavretia, respektíve do 14 dní od jej uzavretia, ak už došlo k plneniu zo strany predávajúceho.
 6. Zmluvné strany sa dohodli, že všetka úhrnná predvídateľná škoda (priama aj nepriama škoda či škoda, ktorá vznikla zákazníkom kupujúceho), ktorá môže kupujúcemu vzniknúť pri plnení zmluvy z jedného alebo z viacerých porušení zmluvných či zákonných povinností predávajúceho, môže dosiahnuť najviac zmluvnú cenu, a preto sa zmluvné strany dohodli, že zodpovednosť predávajúceho voči kupujúcemu za akékoľvek škody nesmie prekročiť 100 % zmluvnej ceny bez DPH. Limit dohodnutej škody sa nebude aplikovať vtedy, ak bola škoda spôsobená úmyselne alebo z hrubej nedbanlivosti predávajúceho.
 7. Bez ohľadu na akékoľvek iné ustanovenie zmluvy alebo týchto VOP je právo kupujúceho na zaplatenie zmluvnej pokuty jediným a výhradným nápravným opatrením, na ktoré má kupujúci nárok, a súčasne jedinou a výhradnou povinnosťou predávajúceho v prípade porušenia povinnosti predávajúceho zabezpečovanej predmetnou zmluvnou pokutou. Okolnosti vyššej moci vylučujú aplikovateľnosť zmluvných pokút.
 8. Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká. Odstúpením ani iným spôsobom ukončenia zmluvy však nezanikajú:
  (i) nároky na náhradu škody vzniknutej porušením zmluvy;
  (ii) nároky na uhradenie zmluvných pokút alebo úroku z omeškania, ak už dospel, podľa zmluvy;
  (iii) peňažné pohľadávky predávajúceho voči kupujúcemu, ktoré vznikli na základe zmluvy či v súvislosti so zmluvou;
  (iv) ustanovenia o limite náhrady škody;
  (v) dohody o voľbe práva a riešenia sporov;
  (vi) ustanovenia, ktoré riešia vzťahy medzi zmluvnými stranami po odstúpení od zmluvy, teda tento bod VOP;
  (vii) ustanovenia týkajúce sa takýchto práv a povinností, z povahy ktorých vyplýva, že majú zmluvné strany zaväzovať aj po ukončení zmluvy.
 9. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu predávajúceho zadržať (t. j. vykonať retenčné právo) nijakú časť tovaru ani žiadne iné veci, ktoré získal do svojej moci v súvislosti s plnením zmluvy.

XI. Riešenie sporov

 1. Zmluvné vzťahy založené zmluvou sa riadia slovenským právnym poriadkom. Skutočnosti neupravené zmluvou ani týmito VOP sa riadia najmä Občianskym zákonníkom.
 2. Zmluvné strany sa ďalej dohodli na medzinárodnej právomoci českých súdov, keď zmluvné strany sa dohodli, že miestne príslušný bude Okesný/Krajský súd v Ostrave.

XII. Záverečné ustanovenia

 1. Pokiaľ zmluva alebo tieto VOP pre konkrétne zmluvné ustanovenia, podmienku či termín výslovne nestanovia inak, akékoľvek úpravy zmluvy a jej podmienok sa môžu vykonať len formou písomného číslovaného a správne datovaného dodatku, ktorý musí byť riadne podpísaný osobami oprávnenými konať za zmluvné strany.
 2. Ustanovenie tohto článku VOP sa netýka toho, že predávajúci je oprávnený ad hoc zmeniť podmienky zmluvy (napr. miesto dodania, drobné parametrické zmeny produktu, a iné) na základe predchádzajúcej žiadosti kupujúceho a aj bez uzatvorenia dodatku k zmluve. Táto žiadosť kupujúceho môže byť zachytená aj napr. v maile, vo faxe atď.
 3. Jednotlivé ustanovenia zmluvy a týchto VOP sú navzájom nezávislé. Ak sa zistí, že niektoré ustanovenie zmluvy alebo týchto VOP je alebo sa stane neprípustné, neplatné alebo nevykonateľné podľa rozhodného práva, neovplyvní takéto ustanovenie platnosť ani vymáhateľnosť ostatných ustanovení zmluvy ani týchto VOP. Zmluvné strany sa týmto zaväzujú, že všetky neprípustné, neplatné a nevymáhateľné ustanovenia zmluvy a týchto VOP nahradia ustanoveniami a podmienkami prípustnými, platnými a vymáhateľnými, ktorých zmysel a účel bude čo najbližšie pôvodným neprípustným, neplatným či nepresaditeľným ustanoveniam.
 4. V súlade s ustanovením § 1765 ods. 2 Občianskeho zákonníka na seba kupujúci preberá nebezpečenstvo zmeny okolností, t. j. prípadné zmeny okolností, ktoré založia v právach a povinnostiach strán hrubý nepomer, pokiaľ túto zmenu okolností nemohla ani jedna zo zmluvných strán predvídať ani ovplyvniť, nezakladajú právo kupujúcemu domáhať sa rokovania o zmene zmluvy.
 5. Jednotlivé verzie týchto VOP publikuje predávajúci na svojich webových stránkach s uvedením ich verzie a dátumu publikácie. Referencia na aktuálnu publikovanú verziu VOP sa bude považovať za dostatočnú, zrozumiteľnú a určitú pre to, aby sa príslušná aktuálna verzia týchto VOP aplikovala na predmetný zmluvný vzťah.
 6. Predávajúci je oprávnený kedykoľvek vykonať zmeny VOP na svojich webových stránkach. Novo uzatvárané zmluvy sa budú vždy riadiť aktuálnym znením VOP. Na už uzatvorené zmluvy sa bude aplikovať nové znenie VOP,, ak s tým obe zmluvné strany vyjadria súhlas písomnou formou.
 7. Táto verzia VOP je účinná od 1. 12. 2018.
Na stiahnutie