Ochrana oznamovateľov

Ochrana oznamovateľov ke stažení

Oznámenie podľa zákona č. 171/2023 Zb. o ochrane oznamovateľov v znení neskorších predpisov

Povinný subjekt

ISOTRA a.s., Bílovecká 2411/1, 746 01 Opava, Česká republika, IČO 47679191

Právna úprava

zákon č. 171/2023 Zb. o ochrane oznamovateľov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

Oznamovateľ

Oznamovateľom je fyzická osoba, ktorá u povinného subjektu, hoci sprostredkovane, vykonávala alebo vykonáva prácu alebo inú obdobnú činnosť špecifikovanú v ust. § 2 ods. 3 zákona.

Vecná pôsobnosť

Oznámenie, podanie, ktoré obsahuje informácie o možnom porušení, ako sú tieto definované v § 2, ku ktorému došlo alebo má dôjsť u osoby, pre ktorú oznamovateľ, hoci sprostredkovane, vykonával alebo vykonáva prácu alebo inú obdobnú činnosť, alebo u osoby, s ktorou oznamovateľ bol alebo je v kontakte v súvislosti s výkonom práce alebo inej obdobnej činnosti.

Povinný subjekt vylučuje prijímanie oznámenia od osoby, ktorá pre povinný subjekt nevykonáva prácu alebo inú obdobnú činnosť podľa § 2 ods. 3 písm. a), b), h) alebo i) zákona.

Osoba zodpovedná za prijímanie oznámení a nakladanie s nimi v rámci vnútorného oznamovacieho systému (ďalej len „príslušná osoba“): Ing. Pavel KLUČIK

Spôsoby podania oznámenia – podľa voľby oznamovateľa písomne alebo ústne:

A) Vnútorný oznamovací systém

 • v elektronickej podobe – na e-mail: oznameniISOTRA@email.cz
 • v listinnej podobe – takéto oznámenie musí byť doručené na adresu spoločnosti v uzavretej obálke označenej nasledovne:
  Adresa pre doručenie:
  Ing. Pavel Klučik
  ISOTRA a.s.
  Bílovecká 2411/1
  746 01 Opava
  Česká republika

  Označenie obálky: „NEOTVÁRAŤ – „OZNAMOVATEĽ“ „K RUKÁM Ing. Pavla Klučika“
 • ústne – telefonicky alebo osobne po telefonickom dohovore s príslušnou osobou v primeranej lehote, najdlhšie však do 14 dní odo dňa, keď o to oznamovateľ požiadal. O ústnom oznámení sa vyhotoví záznam, ktorý verne zachytí podstatu ústneho oznámenia.
  Oznámenie musí byť zrozumiteľné a určité, musí byť zrejmé, akého konania sa týka. Oznámenie musí obsahovať údaje o mene, priezvisku a dátume narodenia, alebo iné údaje, z ktorých je možné vyvodiť totožnosť oznamovateľa; identifikačné údaje nie sú potrebné, ak bolo oznámenie podané osobou, ktorá je príslušnej osobe známa.

B) Ďalšie spôsoby podania

Ďalšie spôsoby oznámenia sú uvedené v zákone č. 171/2023 Zb. v platnom znení.