Podrobné pravidlá k akcii - jarný bonus ARTOSI

Screenová roleta zadarmo k bioklimatickej pergole ARTOSI.

Spoločnosť ISOTRA a.s. pripravila pre svojich zákazníkov špeciálnu akciu „SCREENOVÁ ROLETA ZADARMO K BIOKLIMATICKEJ PERGOLE ARTOSI“.

Pravidlá akcie

1) Bonus screenová roleta zadarmo (ďalej len BONUS) je možné získať ku každej záväznej objednávke pergoly ARTOSI, ktorú potvrdí zákazník v sieti predajcov ISOTRA Partner, ISOTRA ARTOSI Partner alebo u predajcov spoločnosti ISOTRA a.s. (ďalej len obchodný partner), a to v termíne od 4. 3. 2024 do 31. 5. 2024. Objednávka sa musí vzťahovať na produkty, ktoré vyrába alebo dodáva spoločnosť ISOTRA a.s.

2) BONUS sa vzťahuje na nižšie uvedené produkty:
a) Screenová roleta ALFA-ZIP.
b) Screenová roleta ALFA PLUS-ZIP.

3) BONUS je možné získať na základe nasledujúcich pravidiel:
a) Zákazník záväzne objedná pergolu ARTOSI v termíne trvania akcie.
b) Zákazník záväzne objedná k pergole ARTOSI screenové rolety podľa ponuky vyššie uvedenej.
c) BONUS screenovej rolety zadarmo je možné uplatniť za podmienky objednania min. 2 screenových roliet.
d) Pokiaľ zákazník objedná 2 screenové rolety, dostane 1 zadarmo; pokiaľ objedná 3 a viac screenových roliet platí rovnaké pravidlo – 1 screenová roleta zadarmo.
e) Vždy platí, že BONUS sa vzťahuje na screenové rolety s najmenšou plochou m2.

4) Nevyhnutnou podmienkou získania BONUSU je vygenerovanie unikátneho kódu na https://www.artosi.sk/konfigurator. Na týchto stránkach si zákazník nakonfiguruje pergolu ARTOSI, vrátane screenových roliet. Pred odoslaním nezáväzného dopytu, v poslednom kroku konfigurácie, si zákazník bude môcť vygenerovať jedinečný kód na získanie BONUSU. Po získaní unikátneho kódu sa automaticky prepočíta celková cena za pergolu ARTOSI a screenovej rolety. Cena je uvedená vrátane DPH a bez montáže.

5) Po odoslaní nezáväzného dopytu obdrží zákazník e-mail so zhrnutím konfigurácie pergoly, vrátane unikátneho kódu. Toto potvrdenie si zákazník ponechá pri sebe pre spätnú kontrolu podmienok akcie.

6) Do 24 hodín od odoslania nezáväzného dopytu bude zákazníka kontaktovať obchodný partner spoločnosti ISOTRA a.s. z dôvodu osobnej konzultácie zadanej konfigurácie, vymerania, montáže a finálnej objednávky.

7) V prípade uzavretia zákazky sa preukáže zákazník obchodnému partnerovi unikátnym kódom pre uplatnenie BONUSU.

8) Hodnota BONUSU bude odpočítaná z celkovej ceny objednávky vrátane DPH.

9) Akcie sa môže zúčastniť každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov. BONUS je možné uplatniť na každú novú záväznú objednávku spĺňajúcu podmienky vyššie uvedené.

Podrobné pravidlá akcie

1) Usporiadateľom akcie „SCREENOVÁ ROLETA ZADARMO K BIOKLIMATICKEJ PERGOLE ARTOSI“ (ďalej len akcia) je spoločnosť ISOTRA a.s. (ďalej len usporiadateľ), so sídlom Bílovecká 2411/1, 74601 Opava, IČO: 47679191, DIČ: CZ47679191.

2) Akcie sa môže zúčastniť každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov (ďalej len účastník akcie), ktorá si v danom období od 4. 3. 2024 do 31. 5. 2024 vrátane záväzne objedná pergolu ARTOSI a dodatočné produkty usporiadateľa – screenové rolety. Akcia sa vzťahuje na nasledujúce produkty: bioklimatická pergola ARTOSI, screenová roleta ALFA-ZIP, screenová roleta ALFA PLUS-ZIP (ďalej len bonus).

3) Záväzná objednávka musí byť realizovaná v sieti predajcov ISOTRA Partner, ISOTRA ARTOSI Partner (zoznam je uverejnený na www.isotra.sk, www.artosi.sk) alebo u predajcov
spoločnosti ISOTRA (ďalej len obchodný partner). Akcia sa vzťahuje na štandardné aj
príplatkové prevedenie produktov a na základné aj príplatkové farebné prevedenie.

4) Bonus je možné získať na základe nasledujúceho pravidla:
a) Zákazník záväzne objedná pergolu ARTOSI v termíne trvania akcie.
b) Zákazník záväzne objedná k pergole ARTOSI screenové rolety podľa ponuky vyššie uvedenej.
c) BONUS screenovej rolety zadarmo je možné uplatniť za podmienky objednania min. 2 screenových roliet.
d) Pokiaľ zákazník objedná 2 screenové rolety, dostane 1 zadarmo; pokiaľ objedná 3 a viac screenových roliet platí rovnaké pravidlo – 1 screenová roleta zadarmo.
e) Vždy platí, že BONUS sa vzťahuje na screenové rolety s najmenšou plochou m2.

5) Nevyhnutnou podmienkou získania bonusu je vygenerovanie unikátneho kódu na
https://www.artosi.sk/konfigurator. Na týchto stránkach si účastník akcie nakonfiguruje pergolu ARTOSI, vrátane screenových roliet. Pred odoslaním nezáväzného dopytu, v poslednom bode konfigurácie, si zákazník bude môcť vygenerovať jedinečný kód na získanie BONUSU. Po získaní unikátneho kódu sa automaticky prepočíta celková cena za pergolu ARTOSI a screenové rolety. Celková cena je uvedená vrátane DPH a bez montáže.

6) Svoj súhlas s účasťou na akcii usporiadateľa preukazuje účastník akcie vygenerovaním unikátneho kódu na https://www.artosi.sk/konfigurator a odoslaním nezáväzného dopytu. Cena je uvedená vrátane DPH a bez montáže.

7) Zo súťaže sú vylúčení všetci zamestnanci spoločnosti usporiadateľa, všetci jeho zmluvní obchodní partneri a ich zamestnanci a osoby im alebo ich zamestnancom blízke v zmysle § 22 zákona č. 89/2012 Zb., Občiansky zákonník. Účastníkovi akcie nárok na bonus nevznikne, ak usporiadateľ zistí alebo bude mať dôvodné podozrenie na spáchanie podvodného alebo nekalého konania zo strany účastníka akcie či inej osoby, ktorá dopomohla danému účastníkovi akcie k získaniu bonusu.

8) Účastník akcie nie je oprávnený nárokovať iné plnenie, než je uvedené v podrobných pravidlách akcie a bonus nie je možné vymáhať súdnou cestou.

9) Usporiadateľ akcie si vyhradzuje právo kedykoľvek v priebehu trvania akcie pozmeniť pravidlá či akciu úplne zrušiť bez udania dôvodu a náhrady. Informácie o akcii usporiadateľa prebehnú vo vybraných on-line komunikačných kanáloch a inzercii spoločnosti ISOTRA a.s., na webových stránkach usporiadateľa.

10) Účasťou na akcii usporiadateľa vyjadruje účastník akcie svoj súhlas s týmito podrobnými pravidlami akcie a zaväzuje sa ich dodržiavať. Zároveň tým vyjadruje svoj súhlas podľa zákona č. 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov so správou a spracovaním osobných údajov, a to do odvolania tohto súhlasu. Udelenie vyššie uvedeného súhlasu účastníka akcie je dobrovoľné. Účasťou na akcii usporiadateľa vyjadruje účastník akcie svoj súhlas so zaradením svojich osobných údajov do databázy usporiadateľa, rovnako ako s ich následným spracovaním na marketingové účely usporiadateľa, t.j. okrem iného na účely ponúkania produktov a služieb, vrátane zasielania informácií o organizovaných akciách, produktoch a iných aktivitách, ako aj zasielanie obchodných oznámení usporiadateľa prostredníctvom elektronických prostriedkov v súlade so zákonom č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačných spoločností, v platnom znení. Súhlas podľa predchádzajúcej vety udeľuje súťažiaci na dobu do odvolania tohto súhlasu.