Vzdelávanie a rozvoj zamestnancov

Neoddeliteľnou súčasťou systému personálneho riadenia ISOTRA, a. s., je vzdelávanie a osobný rozvoj zamestnancov, ktorý úzko nadväzuje na podnikateľský zámer a ciele organizácie.

Pre naplnenie cieľov a plánu vzdelávania a rozvoja zamestnancov sa ISOTRA, a. s., zapojila v roku 2010 do Operačného programu Ľudské zdroje a zamestnanosť svojím vzdelávacím projektom „Posilnenie zamestnanosti a adaptability zamestnancov ISOTRA, a. s., v čase ekonomickej krízy“. Cieľom školenia bolo prehĺbiť manažérske, obchodné a komunikačné zručnosti, rozšíriť znalosti moderných metód riadenia a výroby a IT zručnosti. Projekt bol financovaný z fondu EÚ (ESF) prostredníctvom Operačného programu Ľudské zdroje a zamestnanosť a zo štátneho rozpočtu ČR.

V súčasnosti je plán vzdelávania zameraný na realizáciu ďalšieho projektu „Implementácia princípov štíhlej výroby v ISOTRA, a. s.“ Projekt je zameraný na manažment systému zoštíhľovania procesov (TOP manažment), manažment toku pridanej hodnoty (vedúci stredísk, majstri, poprední robotníci), manažment správy a administrácie organizácie, na zamestnancov zapojených do údržby (obsluhy strojov, strojníci, údržba) aj zamestnancov s obchodnou činnosťou. Hlavným cieľom projektu a vzdelávacích aktivít je naučiť zamestnanca vedomosti a zručnosti, ktoré povedú k väčšej efektivite a profesionalite vykonávanej práce, ktorá nebude zaťažená stratami a plytvaním. To povedie k zvýšeniu firemnej konkurencieschopnosti na trhu (cena, náklady, kvalita, včasnosť dodávok a iné) a tým aj k udržateľnosti výroby, zamestnanosti a zabezpečeniu stability na trhu.

V rámci skvalitňovania zamestnaneckých vzťahov investovala ISOTRA, a. s., v poslednom období do modernizácie školiacich priestorov a zariadení pre stravovanie zamestnancov. V rámci podpory informovanosti a komunikácie so zamestnancami zabezpečuje ISOTRA, a. s., vydávanie vlastných podnikových novín.