Menu
800 800 110

Všeobecné nákupné podmienky

pdfVšeobecné nákupní podmínky

I. Úvodné ustanovenia

 1. Spoločnosť ISOTRA, a. s., sa v týchto Všeobecných obchodných podmienkach (ďalej iba „VOP“) označuje ako „kupujúci“, a zmluvný partner sa označuje ako „predávajúci“. V týchto VOP a v súvisiacich zmluvách sa označenie „predávajúci“, „kupujúci“, „kúpna zmluva“ alebo „zmluva“ používa aj v prípade, že sa uzatvára napríklad zmluva o dielo alebo iná obdobná zmluva, v ktorých spoločnosť ISOTRA, a. s., vystupuje ako kupujúci, objednávateľ alebo inak označené postavenie subjektu prijímacieho vecné alebo charakteristické plnenie, pričom ustanovenia týchto VOP sa na takýto vzťah použijú primerane.
 2. Dodávky tovaru, služby, ponuky a iné právno-obchodné rokovania, v ktorých je spoločnosť ISOTRA, a. s., príjemcom charakteristického plnenia, sa uskutočňujú výlučne na základe týchto VOP, ak sa výslovne písomne nedohodlo inak, a preto tieto VOP platia aj pre všetky budúce obchodné vzťahy a aj vtedy, ak nie sú znovu výslovne dohodnuté.
 3. Zmluvný vzťah tiež vznikne uzatvorením osobitnej písomnej zmluvy medzi spoločnosťou ISOTRA, a. s., a prípadným predávajúcim (dodávateľom), ktorá sa však nebude odkazovať na tieto VOP.
 4. Ak sa kúpna zmluva neuzatvorí v písomnej forme, za súčasť ústnou formou uzatvorenej kúpnej zmluvy sa považujú aj tieto VOP.
 5. Tieto VOP platia za prijaté najneskôr pri potvrdení objednávky kupujúcim (vzniku zmluvy) alebo pri dodaní plnenia (tovaru alebo služieb).
 6. Odchýlky od VOP sú platné iba vtedy, ak ich predávajúci písomne potvrdil. Nie je prípustná akákoľvek iná dohoda strán v inej forme než výslovne v písomnej forme.

II. Ponuky, objednávky, zmluvy

 1. Ponuky predávajúceho, vrátane údajov k rozmerom, výkresom, obrázkom, popisom a iným výkonovým parametrom sú pre predávajúceho záväzné.
 2. Za objednávku je predávajúci povinný považovať akokoľvek písomne prejavenú vôľu kupujúceho, teda najmä listom, mailom či faxom.
 3. Kúpna zmluva je uzavretá, len čo predávajúci potvrdí objednávku kupujúceho, čo je povinný urobiť do 5 dní od prijatia tejto objednávky. Ak v objednávke kupujúceho nie je uvedená kúpna cena alebo predávajúci zmení kúpnu cenu uvedenú v objednávke kupujúceho, potom k uzavretiu zmluvy doručením „akceptácie“ objednávky, respektíve ponuky predávajúceho, nedôjde, kúpna zmluva ešte nie je uzavretá a stane sa uzavretou až pri akceptácii tejto ponuky predávajúceho kupujúcim, pričom táto akceptácia sa môže vykonať akokoľvek.
 4. Kupujúci si vyhradzuje právo a je oprávnený zvýšiť či znížiť veľkosť objednávky a požadovať zmenu predmetu zmluvy alebo miesto dodávky či inštalácie, t. j. právo na jednostrannú zmenu zmluvy, bez toho, aby týmto zmluvnému partnerovi vznikalo právo na náhradu škody. Ak však týmito zmenami dôjde k preukázateľnému zvýšeniu nákladov predávajúcemu, bude medzi stranami dohodnutá zodpovedajúca výška náhrady týchto nákladov. Tak isto ak tieto zmeny zapríčinia predĺženie dodacieho termínu, bude dohodnutý nový dodací termín.
 5. Predávajúci je viazaný tiež zmluvami, objednávkami a vyhláseniami, ktoré boli postúpené alebo inak dodané predávajúcemu, ak ich predávajúci akceptoval.
 6. Všetky podklady, ktoré boli predávajúcemu dodané kupujúcim (výkresové dokumenty, vzorky, modely, a iné), sú vo výlučnom vlastníctve kupujúceho, a predávajúci je povinný vrátiť mu ich bez zbytočného odkladu po žiadosti kupujúceho,, najneskôr však vždy aj bez žiadosti kupujúceho do konca realizácie (poskytnutie charakteristického plnenia) zmluvného vzťahu.

III. Ceny

 1. Pre ceny tovarov a služieb platia ceny uvedené v cenovej ponuke predávajúceho.
 2. Faktúra sa musí zaslať kupujúcemu mailom na adresu prijem_faktur@isotra.cz, oddelene od dodávky tovaru a najskôr po prevzatí tovaru kupujúcim, t. j. kupujúcemu nemôže byť doručená faktúra na úhradu kúpnej ceny pred doručením tovaru. To však neplatí, keď sa zmluvné strany dohodnú na zálohe. Zálohová faktúra musí potom predchádzať zaplateniu zálohy a teda dodaniu tovaru.
 3. Pokiaľ nie je písomne dohodnuté inak, lehota splatnosti všetkých finančných plnení kupujúceho voči predávajúcemu je 45 dní od riadneho doručenia dodávky a faktúry.
 4. Ceny uvedené v zmluve, t. j. v predávajúcim akceptovanej objednávke kupujúceho, alebo kupujúcim akceptovanej ponuke predávajúceho, sú ceny maximálne a sú platné aj vtedy, ak predávajúci v priebehu trvania platnosti obchodného vzťahu zvyšuje ceny. Táto cena zahŕňa aj všetky náklady dodávateľa súvisiace s dodávkou (balenie, prepravné, nakladanie, vykladanie, atď.) podľa dodacej podmienky uvedenej v zmluve (teda v objednávke potvrdenej predávajúcim).
 5. Úhrada sa považuje za vykonanú odpísaním príslušnej sumy z účtu kupujúceho v prospech účtu predávajúceho.

IV. Dodacie podmienky, balenie, prechod rizika

 1. Dodací termín podľa kúpnej zmluvy je termín na dodanie na určené miesto spôsobom podľa príslušnej dodacej podmienky. Tento termín je záväzný s výnimkou prípadov „vyššej moci“.
 2. Ak predávajúci nedodá tovar na určené miesto v určenom termíne, je povinný uhradiť kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,25 % z celkovej kúpnej ceny vrátane prípadnej DPH za každý začatý deň omeškania. Ďalej predávajúci plne zodpovedá za škody vzniknuté oneskorením dodávky - napr. straty vo výrobe, stratené zákazky, náhrady mzdy a podobne, ktoré vzniknú kupujúcemu alebo sú účtované kupujúcemu. Kupujúci má súčasne právo ihneď odstúpiť od zmluvy, ak nie je splnený termín dodávky.
 3. Predávajúci zodpovedá za to, že dodávka bude riadne zabalená a zaistená proti poškodeniu podľa dodacích podmienok v objednávke. Kupujúci má právo odmietnuť prevziať dodávku, ak nebudú v poriadku všetky prepravné dokumenty alebo zabalenie, ktoré má zabezpečiť predávajúci. Všetky náklady, ktoré vzniknú s takýmto odmietnutím prevzatia dodávky, nesie predávajúci.
 4. Likvidácia dodaného obalového materiálu je povinnosťou predávajúceho, pokiaľ teda kupujúci neurobí svojim jednorazovým rozhodnutím o likvidácii obalov inak. Ak predávajúci nezabezpečí likvidáciu obalov ihneď po uskutočnení dodávky a kupujúci bude nútený tieto obaly po nejaký čas uschovávať pre predávajúceho, tak kupujúci je oprávnený požadovať od predávajúceho úhradu nákladov spojených s týmto uložením, aj náklady na nevyhnutnú manipuláciu.

V. Chyby a záruka za akosť

 1. Predávajúci zaručuje, že tovar má charakter a vlastnosti požadované objednávkou kupujúceho. Tovar ďalej musí vyhovovať všetkým právnym predpisom, technickým normám a ďalším predpisom platným v Českej republike a v EÚ.
 2. Predávajúci zodpovedá za chyby, ktoré má tovar alebo služba v momente prevzatia kupujúcim, a rovnako zodpovedá za chyby, ktoré sa vyskytnú po prevzatí v záručnej dobe.
 3. Ak predávajúci výslovne písomne neposkytne dlhšiu záručnú lehotu, záručná lehota je 24 mesiacov.
 4. Záručná lehota začína plynúť od riadneho prevzatia tovaru alebo služby kupujúcim.
 5. Ak sa na tovare vyskytla chyba, kupujúci je oprávnený túto chybu reklamovať akýmkoľvek spôsobom - napr. písomne, mailom, faxom, telefonicky a v čo najkratšom čase po odhalení chyby.
 6. Ak predávajúci dostane od kupujúceho reklamáciu, je povinný ihneď podniknúť kroky smerujúce k vybaveniu reklamácie, pričom reklamácia musí byť vybavená do 5 pracovných dní od prijatia reklamácie. Za vybavenie reklamácie sa považuje buď dodanie nového tovaru, alebo vykonanie opravy dodaného tovaru, pričom tieto varianty kupujúci preferuje, a preto sa pri reklamácii automaticky predpokladá, že kupujúci zvolil tieto nároky z reklamovaných chýb. Ak nebude možné v uvedenej lehote tovar opraviť alebo dodať náhradný tovar, predávajúci je povinný kupujúceho v uvedenej lehote o tomto písomne informovať a kupujúci je oprávnený buď požadovať zľavu z kúpnej ceny, alebo od zmluvy odstúpiť. Pri odstúpení od zmluvy je kupujúci oprávnený nielen odstúpiť od tej časti, pri ktorej vznikla chyba, ale aj od ostatných častí, pokiaľ funkčne, technicky, ekonomicky, predajne či esteticky nadväzujú na dotknutú časť.
 7. Vybavenie reklamácie sa nijako netýka nárokov kupujúceho na náhradu škody, na zmluvné pokuty, a podobne. Predávajúci berie na vedomie, že v prípade výskytu chyby na tovare vznikajú kupujúcemu prestoje vo výrobe a škody rovnakého charakteru ako pri nedodaní tovaru.
 8. Ak kupujúci zistí chyby, je oprávnený nezaplatiť celú kúpnu cenu, až kým sa reklamácia úplne nevybaví.
 9. Pre prípad omeškania riadneho vybavenia reklamácie je predávajúci povinný zaplatiť kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,2 % z kúpnej ceny reklamovaného tovaru alebo služby vrátane prípadnej DPH za každý začatý deň omeškania, pričom zaplatením zmluvnej pokuty nie je akokoľvek dotknuté právo kupujúceho na náhradu škôd a ani právo kupujúceho na jeho ostatné zákonné alebo zo zmluvy či z týchto VOP vyplývajúce nároky.

VI. Ostatné dohody

 1. Predávajúci nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu kupujúceho svoje pohľadávky voči kupujúcemu postúpiť na tretiu osobu, zastaviť ich alebo akokoľvek inak zaťažiť alebo odcudziť.
 2. Vlastnícke právo k dodávanému tovaru prechádza na kupujúceho v okamihu prevzatia tovaru kupujúcim, pričom nie je možná nijaká iná dohoda, ktorá by menila tento okamih nadobudnutia vlastníckeho práva.
 3. Pri záväzkoch v zahraničnej mene je kupujúci oprávnený použiť na platenie dodávok „doložku na pevný kurz“, keď je rozhodujúcim kurzom kurz Českej národnej banky vo vzťahu k mene platenia v deň vzniku kúpnej zmluvy. Zaistenou menou je CZK; ak neexistuje voľná konvertibilita, je zaisťovacou menou EUR, USD, JPY, CHF podľa uvedeného poradia.
 4. Predávajúci týmto dáva kupujúcemu podľa ustanovenia § 7 zákona č. 480/2004 Zb. v znení noviel súhlas na zasielanie obchodných oznámení kupujúceho na elektronickú adresu predávajúceho. Predávajúci si je plne vedomý, že tento súhlas je oprávnený kedykoľvek v budúcnosti odvolať pre prijatie jednotlivej správy aj všeobecne pre prijímanie obchodných oznámení kupujúceho.

VII. Riešenie sporov

 1. Ak nie je v písomne uzavretej zmluve so zmluvným partnerom s bydliskom, sídlom alebo usadeným v zahraničí stanovené inak, rozhodným právom pre právne pomery zmluvného vzťahu vzniknutého pri použití týchto VOP je právo Slovenskej republiky, najmä zákon č. 513/1991 Zb. v znení platnom v čase vzniku zmluvy. Na záväzky zmluvných strán z tejto zmluvy sa neuplatňuje Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru.
 2. Ak nie je v zmluve so zmluvným partnerom so sídlom, bydliskom alebo so sídlom v zahraničí stanovené inak, tak pre spor zo zmluvného vzťahu vzniknutého použitím týchto VOP platí prezumpcia dohody o tom, že súdom príslušným pre spor je súd Slovenskej republiky, ktorého miestna príslušnosť bude stanovená podľa miesta sídla kupujúceho.
 3. Ak je zmluva uzavretá so subjektom so sídlom, miestom podnikania alebo miestom sídla v Českej republike, potom sa zmluvné strany dohodli, že miestne príslušným súdom pre riešenie sporu medzi stranami, ak príslušné právne predpisy nebudú stanovovať miestnu príslušnosť súdu výlučne, bude súd podľa miesta sídla kupujúceho.

VIII. Záverečné ustanovenia

 1. Prípadná neplatnosť niektorého z ustanovení týchto VOP spôsobená rozporom s právnymi predpismi, následnou zmenou legislatívy, chybou v písaní či počítaní alebo z akýchkoľvek iných dôvodov, nezakladá neplatnosť všetkých ustanovení týchto VOP, ale iba neplatnosť takéhoto ustanovenia VOP. Pre prípad neplatnosti niektorého z ustanovení VOP sa kupujúci aj predávajúci zaväzujú dané ustanovenie nahradiť ustanovením, ktoré najlepšie zodpovedá obsahu a účelu neplatného ustanovenia.
 2. Dohody v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami VOP. Záležitosti neupravené kúpnou zmluvou či týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka) v platnom znení.
Na stiahnutie