Podrobné pravidlá pre akciu zimný bonus ISOTRA Vonkajšie žalúzie ISOTRA 4+1 zadarmo

Spoločnosť ISOTRA a.s. pripravila pre svojich zákazníkov špeciálnu akciu na začiatok sezóny „VONKAJŠIE ŽALÚZIE ISOTRA 4 + 1 ZADARMO“.

Pravidlá akcie

1) Bonus vonkajšie žalúzie zadarmo (ďalej len BONUS) je možné získať ku každej záväznej objednávke vonkajších žalúzií, ktorú potvrdí zákazník v sieti predajcov ISOTRA Partner alebo u predajcov spoločnosti ISOTRA a.s. (ďalej len obchodný partner), a to v termíne od 28. 11. 2022 do 31. 3. 2023. Objednávka sa musí vzťahovať na produkty, ktoré vyrába alebo dodáva spoločnosť ISOTRA a.s.

Akce sa vzťahuje na produkty: vonkajšie žalúzie Cetta 65, 80, Flexi; Zetta 70, 90; Setta 65, 90; Viva.

BONUS je možné získať na základe nasledujúcich pravidiel:
a) Zákazník záväzne objedná vonkajšie žalúzie v termíne trvania akcie.
b) Zákazník záväzne objedná vonkajšie žalúzie v sieti predajcov ISOTRA Partner alebo u predajcov spoločnosti ISOTRA a.s.
c) Vždy platí princíp akcie 4 + 1 zadarmo, tzn. pokiaľ zákazník objedná 5 vonkajších žalúzií, má 1 zadarmo, pokiaľ objedná 10 žalúzií, má 2 zadarmo atď. Maximálny počet vonkajších žalúzií na jednu objednávku je 20 ks, tzn. že zákazník môže získať maximálne 4 ks vonkajších žalúzií zadarmo.
d) Vždy platí, že BONUS sa vzťahuje na vonkajšiu žalúziu/žalúzie s najmenšou plochou m2.
e) Vždy platí, že BONUS sa vzťahuje na motorické prevedenie vonkajšej žalúzie s motormi ISOTRA BASIC.

Nevyhnutnou podmienkou získania BONUSU je vygenerovanie unikátneho kódu na: konfigurator.isotra.sk/vonkajsie-zaluzie

Na týchto stránkach si zákazník nakonfiguruje vonkajšie žalúzie. Pred odoslaním nezáväzného dopytu, v poslednom kroku konfigurácie, bude mať zákazník možnosť  vygenerovať unikátny kód na získanie BONUSU. Po získaní unikátneho kódu sa automaticky prepočíta celková cena za vonkajšie žalúzie. Cena je uvedená vrátane DPH a bez montáže.

Po odoslaní nezáväzného dopytu dostane zákazník e-mail so zhrnutím konfigurácie vonkajších žalúzií, vrátane unikátneho kódu. Toto potvrdenie si zákazník ponechá pri sebe pre spätnú kontrolu podmienok akcie.

Do 24 hodín od odoslania nezáväzného dopytu bude zákazníka kontaktovať obchodný partner spoločnosti ISOTRA a.s. z dôvodu osobnej konzultácie zadanej konfigurácie, vymerania, montáže a finálnej objednávky.

V prípade uzavretia zákazky sa preukáže zákazník nášmu obchodnému partnerovi unikátnym kódom na uplatnenie BONUSU.

Hodnota BONUSU bude odpočítaná z celkovej ceny objednávky vrátane DPH.

Akcie sa môže zúčastniť každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov. BONUS je možné uplatniť na každú novú záväznú objednávku spĺňajúcu podmienky vyššie uvedené.

Podrobné pravidlá akcie

1) Usporiadateľom akcie „VONKAJŠIE ŽALÚZIE ISOTRA 4 + 1 ZADARMO“ (ďalej len BONUS) je spoločnosť ISOTRA a.s. (ďalej len usporiadateľ), so sídlom Bílovecká 2411/1, 74601  Opava, IČO: 47679191, DIČ: CZ47679191. Akcia platí pre územie Českej a Slovenskej republiky a vybrané zahraničné trhy.

2) Akcie sa môže zúčastniť každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov (ďalej len účastník akcie), ktorá si v danom období od 28. 11. 2022 do 31. 3. 2023 vrátane záväzne objedná vonkajšie žalúzie. Akcia sa vzťahuje na nasledujúce produkty: Vonkajšie žalúzie Cetta 65, 80, Flexi; Zetta 70, 90; Setta 65, 90; Viva.

3) Záväzná objednávka musí byť realizovaná v sieti predajcov ISOTRA Partner alebo u predajcov spoločnosti ISOTRA (ďalej len obchodný partner) ktorých zoznam je uverejnený na www.isotra.sk/siet-predajcov-isotra-partner. Akcia sa vzťahuje na štandardné aj príplatkové prevedenie produktov a na základné aj príplatkové farebné prevedenia.

4) Bonus je možné získať na základe nasledujúceho pravidla:
a) Zákazník záväzne objedná vonkajšie žalúzie v termíne trvania akcie.
b) Zákazník záväzne objedná vonkajšie žalúzie v sieti predajcov ISOTRA Partner alebo u predajcov spoločnosti ISOTRA.
c) Vždy platí princíp akcie 4 + 1 zadarmo, tzn. pokiaľ zákazník objedná 5 vonkajších žalúzií, má 1 zadarmo, pokiaľ objedná 10 žalúzií, má 2 zadarmo atď. Maximálny počet vonkajších žalúzií na jednu objednávku je 20 ks, tzn. že zákazník môže získať maximálne 4 ks vonkajších žalúzií zadarmo.
d) Vždy platí, že BONUS sa vzťahuje na vonkajšiu žalúziu s najmenšou plochou m2.
e)Vždy platí, že BONUS sa vzťahuje na motorické prevedenie vonkajšej žalúzie/žalúzií s motormi ISOTRA BASIC.

5) Nevyhnutnou podmienkou získania BONUSU je vygenerovanie unikátneho kódu na: konfigurator.isotra.sk/vonkajsie-zaluzie.

6) Na týchto stránkach si zákazník nakonfiguruje vonkajšie žalúzie. Pred odoslaním nezáväzného dopytu, v poslednom kroku konfigurácie, bude mať zákazník možnosť  vygenerovať unikátny kód na získanie BONUSU. Po získaní unikátneho kódu sa automaticky prepočíta celková cena za vonkajšie žalúzie. Cena je uvedená vrátane DPH a bez montáže.

7) Svoj súhlas s účasťou na akcii usporiadateľa preukazuje účastník akcie vygenerovaním unikátneho kódu na webových stránkach uvedených v bode 5 a odoslaním nezáväzného dopytu. Cena je uvedená vrátane DPH a bez montáže.

8) Zo súťaže sú vylúčení všetci zamestnanci spoločnosti usporiadateľa, všetci jeho zmluvní obchodní partneri a ich zamestnanci a osoby im alebo ich zamestnancom blízke v zmysle § 22 zákona č. 89/2012 Zb., Občiansky zákonník. Účastníkovi akcie nárok na bonus nevznikne, ak usporiadateľ zistí alebo ak bude mať dôvodné podozrenie na spáchanie podvodného alebo nekalého konania zo strany účastníka akcie či inej osoby, ktorá dopomohla danému účastníkovi akcie k získaniu bonusu.

9) Účastník akcie nie je oprávnený nárokovať iné plnenie, než je uvedené v podrobných pravidlách akcie a bonus nie je možné vymáhať súdnou cestou.

10) Usporiadateľ akcie si vyhradzuje právo kedykoľvek v priebehu trvania akcie pozmeniť pravidlá či akciu úplne zrušiť bez udania dôvodu a náhrady. Informácie o akcii  usporiadateľa prebehnú vo vybraných on-line komunikačných kanáloch a inzercii  spoločnosti ISOTRA a.s., na webových stránkach usporiadateľa www.isotra.sk.

11) Účasťou na akcii usporiadateľa vyjadruje účastník akcie svoj súhlas s týmito podrobnými pravidlami akcie a zaväzuje sa ich dodržiavať. Zároveň tým vyjadruje svoj súhlas podľa zákona č. 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov so správou a spracovaním osobných údajov, a to do odvolania tohto súhlasu. Udelenie vyššie uvedeného súhlasu účastníka akcie je dobrovoľné. Účasťou na akcii usporiadateľa vyjadruje účastník akcie svoj súhlas so zaradením svojich osobných údajov do databázy usporiadateľa, rovnako ako s ich následným spracovaním na marketingové účely usporiadateľa, t.j. okrem iného na účely ponúkania produktov a služieb, vrátane zasielania informácií o organizovaných akciách, produktoch a iných aktivitách, ako aj zasielanie obchodných oznámení usporiadateľa prostredníctvom elektronických prostriedkov v súlade so zákonom č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačných spoločností, v platnom znení. Súhlas podľa predchádzajúcej vety udeľuje súťažiaci na dobu do odvolania tohto súhlasu.