Podrobné pravidlá akcie Screenová roleta zadarmo k bioklimatickej pergole ARTOSI

Spoločnosť ISOTRA a.s. pripravila pre svojich zákazníkov špeciálnu akciu „SCREENOVÁ ROLETA ZADARMO K BIOKLIMATICKÉJ PERGOLE ARTOSI“.

Pravidlá akcie

 1. Bonus screenovej rolety (ďalej len BONUS) je možné získať ku každej záväznej objednávke pergoly ARTOSI, ktorú potvrdí zákazník v sieti predajcov ISOTRA Partner, ISOTRA ARTOSI Partner alebo u predajcov spoločnosti ISOTRA a.s. (ďalej len obchodný partner), a to v termíne od 11. 7. 2022 do 31. 8. 2022. Objednávka sa musí vzťahovať na produkty, ktoré vyrába alebo dodáva spoločnosť ISOTRA a.s.
 2. BONUS sa vzťahuje na nižšie uvedené produkty:
  1. Screenová roleta ALFA-ZIP
  2. Screenová roleta ALFA PLUS-ZIP
 3. BONUS je možné získať na základe nasledujúcich pravidiel:
  1. Zákazník záväzne objedná pergolu ARTOSI v termíne trvania akcie.
  2. Zákazník záväzne objedná k pergole ARTOSI min. 2 screenové rolety podľa ponuky
  3. vyššie uvedené.
  4. Vždy platí, že z celkového počtu objednaných screenových roliet je iba 1 screenová
  5. roleta zadarmo.
  6. Vždy platí, že BONUS sa vzťahuje na screenovú roletu s najmenšou plochou m2.
 4. Nevyhnutnou podmienkou získania BONUSU je vygenerovanie unikátneho kódu na: www.artosi.sk/konfigurator. Na týchto stránkach si zákazník nakonfiguruje pergolu ARTOSI, vrátane screenových roliet. Pred odoslaním nezáväzného dopytu, v poslednom kroku konfigurácie, bude mať zákazník možnosť vygenerovať  unikátny kód na získanie BONUSU. Po získaní unikátneho kódu sa automaticky prepočíta celková cena za pergolu ARTOSI a screenovej rolety. Cena je uvedená vrátane DPH a bez montáže.
 5. Po odoslaní nezáväzného dopytu dostane zákazník e-mail so zhrnutím konfigurácie pergoly, vrátane unikátneho kódu. Toto potvrdenie si zákazník ponechá pri sebe pre spätnú kontrolu podmienok akcie.
 6. Do 24 hodín od odoslania nezáväzného dopytu bude zákazníka kontaktovať obchodný partner spoločnosti ISOTRA a.s. z dôvodu osobnej konzultácie zadanej konfigurácie, vymerania, montáže a finálnej objednávky.
 7. V prípade uzavretia zákazky sa preukáže zákazník nášmu obchodnému partnerovi unikátnym kódom na uplatnenie BONUSU.
 8. Hodnota BONUSU bude odpočítaná z celkovej ceny objednávky vrátane DPH.
 9. Akcie sa môže zúčastniť každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov. BONUS je možné uplatniť na každú novú záväznú objednávku spĺňajúcu podmienky vyššie uvedené.

Podrobné pravidlá akcie

 1. Usporiadateľom akcie „SCREENOVÁ ROLETA ZADARMO K BIOKLIMATICKÉJ PERGOLE ARTOSI“ (ďalej len akcia) je spoločnosť ISOTRA a.s. (ďalej len usporiadateľ), so sídlom Bílovecká 2411/1, 74601 Opava, IČO: 47679191, DIČ: CZ47679191. Akcia platí pre územie Českej a Slovenskej republiky.
 2. Akcie sa môže zúčastniť každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov (ďalej len účastník akcie), ktorá si v danom období od 11. 7. 2022 do 31. 8. 2022 vrátane záväzne objedná pergolu  ARTOSI a dodatočné produkty usporiadateľa – screenové rolety. Akcia sa vzťahuje na  nasledujúce produkty: pergola ARTOSI, screenová roleta ALFA-ZIP, screenová roleta ALFA PLUS-ZIP (ďalej len bonus).
 3. Záväzná objednávka musí byť realizovaná v sieti predajcov ISOTRA Partner, ISOTRA ARTOSI Partner alebo u predajcov spoločnosti ISOTRA (ďalej len obchodný partner), ktorých zoznam je uverejnený na www.isotra.sk, www.artosi.sk. Akcia sa vzťahuje na štandardné aj príplatkové prevedenia produktov a na základné aj príplatkové farebné prevedenia.
 4. Bonus je možné získať na základe nasledujúceho pravidla:
  1. Zákazník záväzne objedná pergolu ARTOSI v termíne trvania akcie.
  2. Zákazník záväzne objedná k pergole ARTOSI min. 2 screenové rolety podľa ponuky vyššie uvedenej.
  3. Vždy platí, že z celkového počtu objednaných screenových roliet je iba 1 screenová roleta zadarmo.
  4. Vždy platí, že BONUS sa vzťahuje na screenovú roletu s najmenšou plochou m2.
 5. Nevyhnutnou podmienkou získania bonusu je vygenerovanie unikátneho kódu na www.artosi.sk/konfigurator. Na týchto stránkach si účastník akcie nakonfiguruje pergolu ARTOSI, vrátane screenových roliet. Pred odoslaním nezáväzného dopytu, v poslednom bode konfigurácie, bude mať účastník akcie možnosť vygenerovať unikátny kód na získanie BONUSU. Po získaní unikátneho kódu sa automaticky prepočíta celková cena za pergolu ARTOSI a screenovej rolety. Celková cena je uvedená vrátane DPH a bez montáže.
 6. Svoj súhlas s účasťou na akcii usporiadateľa preukazuje účastník akcie vygenerovaním unikátneho kódu na www.artosi.sk/konfigurator a odoslaním nezáväzného dopytu. Cena je uvedená vrátane DPH a bez montáže.
 7. Zo súťaže sú vylúčení všetci zamestnanci spoločnosti usporiadateľa, všetci jeho zmluvní obchodní partneri a ich zamestnanci a osoby im alebo ich zamestnancom blízke v zmysle § 22 zákona č. 89/2012 Zb., Občiansky zákonník. Účastníkovi akcie nárok na bonus nevznikne, ak usporiadateľ zistí alebo ak bude mať dôvodné podozrenie na spáchanie podvodného alebo nekalého konania zo strany účastníka akcie či inej osoby, ktorá dopomohla danému účastníkovi akcie k získaniu bonusu.
 8. Účastník akcie nie je oprávnený nárokovať iné plnenie, než je uvedené v podrobných pravidlách akcie a bonus nie je možné vymáhať súdnou cestou.
 9. Usporiadateľ akcie si vyhradzuje právo kedykoľvek v priebehu trvania akcie pozmeniť pravidlá či akciu úplne zrušiť bez udania dôvodu a náhrady. Informácie o akcii usporiadateľa prebehnú vo vybraných on-line komunikačných kanáloch a inzercii spoločnosti ISOTRA a.s., na webových stránkach usporiadateľa: www.isotra.sk, www.artosi.sk.
 10. Účasťou na akcii usporiadateľa vyjadruje účastník akcie svoj súhlas s týmito podrobnými pravidlami akcie a zaväzuje sa ich dodržiavať. Zároveň tým vyjadruje svoj súhlas podľa zákona č. 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov so správou a spracovaním osobných údajov, a to do odvolania tohto súhlasu. Udelenie vyššie uvedeného súhlasu účastníka akcie je dobrovoľné. Účasťou na akcii usporiadateľ vyjadruje účastník akcie svoj súhlas so zaradením svojich osobných údajov do databázy usporiadateľa, rovnako ako s ich následným spracovaním na marketingové účely usporiadateľa, to znamená okrem iného na účely ponúkania produktov a služieb, vrátane zasielania informácií o organizovaných akciách, produktoch a iných aktivitách, ako aj zasielania obchodných oznámení usporiadateľa prostredníctvom elektronických prostriedkov v súlade so zákonom č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačných spoločností, v platnom znení. Súhlas podľa predchádzajúcej vety udeľuje súťažiaci na dobu do odvolania tohto súhlasu.